16/11/07

Comunicado do Movemento contra a Intolerancia

Comunicado do Movemento contra a Intolerancia

Por mor da sentenza do Tribunal Constitucional que despenaliza parcialmente o delito de apoloxía de xenocidio.

Movemento contra a Intolerancia invita a recordar o 9 de Novembro a “Cristallnacht” (Noite dos Cristais Rotos), coñecida como o inicio do Holocausto. A Sentenza do Tribunal Constitucional, posiblemente, pode abrir as portas do noso país á propagación das insidiosas teses revisionistas, neonazis, que negan que o Holocausto existiu, convertendo ao réxime de Hitler e aos falsificadores da historia que lle apoian, en algo respectable. Presumiblemente o noso país poderase converter no centro de aloxamento nazi de Internet mais importante de Europa, con proxección internacional, especialmente cara a Latinoamérica, convertendo en realidade o soño de Varela e outros distribuidores nazis que foron condenados en Austria, Alemaña e outros países europeos. A futura sentenza podería danar ás vítimas directas do Holocausto e aos seus colectivos de pertenza, xudeus, xitanos, homosexuais, discapacitados, opositores políticos, sufrindo unha segunda vitimización produto da propaganda negacionista, ademais de xerar alarma social pola ausencia de límites penais a quen fan do Holocausto, buque insignia do racismo, a xenofobia, o antisemistismo e a intolerancia, a súa razón de ser. Finalmente a sentenza podería entrar en colisión con convenios internacionais de dereitos humanos que limitan a liberdade de expresión ao respecto e defensa dos dereitos fundamentais, polo que Movemento contra a Intolerancia estudará a súa personación e denuncia en Tribunais e Institucións europeas e internacionais. O Movemento contra a Intolerancia rememora “A Noite dos Cristais Rotos” co obxectivo de preservar a memoria do Holocausto e alertar do incremento da intolerancia e as novas e vellas formas de antisemitismo, nos nosos días, como se puxo de manifesto, nas últimas semanas, e como verifican os informes dispoñibles sobre a violencia motivada por odio. O 9 de Novembro de 1938 os Nazis inician uns plans que haberían de culminar co exterminio dos Xudeus Europeos e doutros colectivos. Máis de 2500 mortes están directamente relacionadas con este pogrom. Milleiros de cidadáns foron golpeados ate a morte, e ese mesmo día máis de 30 mil foron deportados a campos de concentración. A ultradereita e os grupos de odio incrementan a súa forza en Europa. As agresións motivadas polo odio contra os colectivos vulnerables da sociedade é unha invisible e permanente Noite dos Cristais Rotos. Informes oficiais e de ONGs alertan do incremento da violencia durante os últimos anos. Unha Enquisa da Axencia de Liberdades Fundamentais da Unión Europea sobre Crime e Seguridade, informa de que 9 millóns de cidadáns europeos foron vítimas dalgún xeito de incidentes, ofensas e delitos de odio durante o ano 2004. O racismo, a xenofobia, o antisemitismo, a islamofobia, a misoxinia, a homofobia, o rexeitamento a discapacitados, pobres e marxinados, son condutas que van en ascenso e Movemento contra a Intolerancia, organiza actividades escolares ao longo de toda a semana para alertar do perigo de que se repita o período máis escuro da historia de Europa.

--------------------------------------------

Comunicado del Movimento contra la Intolerancia

Araíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza parcialmente el delito de apología de genocidio. Movimiento contra la Intolerancia invita a recordar el 9 de Noviembre la “Cristallnacht” (Noche de los Cristales Rotos), conocida como el inicio del Holocausto. La Sentencia del Tribunal Constitucional, posiblemente, puede abrir las puertas de nuestro país a la propagación de las insidiosas tesis revisionistas, neonazis, que niegan que el Holocausto existió, convirtiendo al régimen de Hitler y a los falsificadores de la historia que le apoyan, en algo respetable. Presumiblemente nuestro país se podrá convertir en el centro de alojamiento nazi de Internet mas importante de Europa, con proyección internacional, especialmente hacia Latinoamérica, convirtiendo en realidad el sueño de Varela y otros distribuidores nazis que han sido condenados en Austria, Alemania y otros países europeos. La futura sentencia podría dañar a las víctimas directas del Holocausto y a sus colectivos de pertenencia, judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, opositores políticos, sufriendo una segunda victimización producto de la propaganda negacionista, además de generar alarma social por la ausencia de límites penales a quienes hacen del Holocausto, buque insignia del racismo, la xenofobia, el antisemistismo y la intolerancia, su razón de ser. Finalmente la sentencia podría entrar en contracción con convenios internacionales de derechos humanos que limitan la libertad de expresión al respeto y defensa de los derechos fundamentales, por lo que Movimiento contra la Intolerancia estudiará su personación y denuncia en Tribunales e Instituciones europeas e internacionales.El Movimiento contra la Intolerancia rememora “La Noche de los Cristales Rotos” con el objetivo de preservar la memoria del Holocausto y alertar del incremento de la intolerancia y las nuevas y viejas formas de antisemitismo, en nuestros días, como se ha puesto de manifiesto, en las últimas semanas, y como verifican los informes disponibles sobre la violencia motivada por odio. El 9 de Noviembre de 1938 los Nazis inician unos planes que habrían de culminar con el exterminio de los Judíos Europeos y de otros colectivos. Más de 2500 muertes están directamente relacionadas con este pogromo. Millares de ciudadanos fueron golpeados hasta la muerte, y ese mismo día más de 30 mil fueron deportados a campos de concentración. La ultraderecha y los grupos de odio incrementan su fuerza en Europa. Las agresiones motivadas por odio contra los colectivos vulnerables de la sociedad es una invisible y permanente Noche de los Cristales Rotos. Informes oficiales y de ongs alertan del incremento de la violencia durante los últimos años. Una Encuesta de la Agencia de Libertades Fundamentales de la Unión Europea sobre Crimen y Seguridad, informa de que 9 millones de ciudadanos europeos han sido víctimas de alguna forma de incidentes, ofensas y delitos de odio durante el año 2004. El racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la misoginia, la homofobia, el rechazo a discapacitados, pobres y marginados, son conductas que van en ascenso y Movimiento contra la Intolerancia, organiza actividades escolares a lo largo de toda la semana para alertar del peligro de que se repita el período más oscuro de la historia de Europa.
Visita a web de Movemento contra a Intolerancia