15/11/07

Comunicado da Federación de Comunidades Xudías de España


Comunicado da Federación de Comunidades Xudías de España

Por mor de facerse públicos as formulacións dunha futura sentenza do Tribunal Constitucional, aplicada sobre o caso da Librería Europa e Pedro Varela, que despenaliza parcialmente o delito de apoloxía de xenocidio, a Federación de Comunidades Xudías de España quere compartir as súas preocupacións co resto da sociedade española. A sentenza do Tribunal afasta ao noso país das teses imperantes nos máis importantes países europeos, e entra en plena contradición con acordos internacionais de dereitos humanos, que limitan a liberdade de expresión ao respecto e defensa dos dereitos fundamentais. No nome dunha liberdade de expresión que podería exercerse sen límites no respecto aos dereitos humanos, o país converterase con toda legalidade no centro de información nazi de Europa con proxección ao resto do mundo, tanto no que respecta á difusión de tales contidos a través do libro e da prensa como en Internet. A Federación de Comunidades Xudías de España é totalmente favorábel á liberdade de expresión así como ao resto das liberdades constitucionais. Pero todas as liberdades teñen os seus límites a fin de garantir e servir á convivencia pacífica da sociedade e non para a infiltración do odio. Unha sociedade decente non pode atacar tan só aos causantes de danos reais, senón que necesita unha prevención para evitar que o odio racial se estenda. As vítimas do Holocausto séntense vítimas da sentenza do Tribunal Constitucional, que elimina os límites penais necesarios para evitar que se estenda o racismo, a xenofobia e o antisemitismo na sociedade. A Federación de Comunidades Xudías de España estudará acudir, por si mesma e en unión doutras organizacións e colectivos contrarios ao racismo, á xenofobia e ao antisemitismo ante as Institucións europeas e internacionais e ante os seus Tribunais.

Federación de Comunidades Xudías de España

-----------------------------------------------------------------------------


Comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España

A raíz de hacerse públicos los planteamientos de una futura sentencia del Tribunal Constitucional, aplicada sobre el caso de la Librería Europa y Pedro Varela, que despenaliza parcialmente el delito de apología de genocidio, la Federación de Comunidades Judías de España quiere compartir sus preocupaciones con el resto de la sociedad española.La sentencia del Tribunal aleja a nuestro país de las tesis imperantes en los más importantes países europeos, y entra en plena contradicción con acuerdos internacionales de derechos humanos, que limitan la libertad de expresión al respeto y defensa de los derechos fundamentales.En nombre de una libertad de expresión que podría ejercerse sin límites en el respeto a los derechos humanos, el país se convertirá con toda legalidad en el centro de información nazi de Europa con proyección al resto del mundo, tanto en lo que respecta a la difusión de tales contenidos a través del libro y de la prensa como en Internet. La Federación de Comunidades Judías de España es totalmente favorable a la libertad de expresión así como al resto de las libertades constitucionales. Pero todas las libertades tienen sus límites a fin de garantizar y servir a la convivencia pacífica de la sociedad y no para la infiltración del odio. Una sociedad decente no puede atacar tan solo a los causantes de daños reales, sino que necesita una prevención para evitar que el odio racial se extienda.Las víctimas del Holocausto se sienten víctimas de la sentencia del Tribunal Constitucional, que elimina los límites penales necesarios para evitar que se extienda el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en la sociedad.La Federación de Comunidades Judías de España estudiará personarse, por sí misma y en unión de otras organizaciones y colectivos contrarios al racismo, a la xenofobia y al antisemitismo ante las Instituciones europeas e internacionales y ante sus Tribunales.

Federación de Comunidades Judías de España