29/09/10

Discurso de Avigdor Liberman en Nacións Unidas


Discurso do Ministro de Relacións Exteriores de Israel, Avigdor Liberman, na Asemblea Xeral de Nacións Unidas
.

28 de setembro, 2010

Sr. Presidente da Asemblea,
Estimados colegas,
Damas e cabaleiros:
.
Onte, ao arribar a Nova York, comunicouse comigo un dos xefes das organizacións xudías e preguntoume como enfronto a presión que se exerce cara a Israel. Por suposto que iso é moi difícil, díxome. Lembrei entón un vello chiste sobre cinco xudeus que cambiaron o noso modo de ver o mundo:
Moshe Raveinu, a lei é todo.
Yehoshua, o amor é todo.
Marx, o diñeiro, respondería sobre todo.
Freud, todo é sexo e
Einstein, todo é relativo.
.

Entón respondín, ao meu interlocutor, que todo é relativo. Por unha banda, iso é, en verdade, moi difícil. Por outro, é máis fácil que no pasado xa que, agora, contamos cunha coalición e goberno estable e o apoio da maioría dos cidadáns de Israel.
.
Estamos dispostos a unha solución lóxica e a cooperar coa comunidade internacional. Pero non estamos dispostos a renunciar á seguridade ou aos intereses vitais do Estado de Israel. Desde as miñas palabras iniciais, pretendo destacar que, en contradición coa imaxe que, en moitas ocasións, mostran os medios internacionais, o espectro político en Israel non se divide entre os que queren os que se opoñen á paz. Todos queremos a paz e a diferenza céntrase na pregunta sobre como actuar tras o obxectivo de alcanzar a paz; sobre como chegar á situación de seguridade e estabilidade na nosa rexión. Por tanto a pregunta que se nos presenta é: Por que, durante os dezasete anos que transcorreron desde que asinamos os Acordos de Oslo, non chegamos a un acordo integral que dese por finalizado o conflito e a concesión, mutua, sobre futuras novas demandas?

.

A pesar dos esforzos, por parte de excelentes persoas e, a pesar das mellores intencións de personalidades como Itzhak Rabin, Shimon Peres, Biniamin Netanyhau, Ehud Barak, Ariel Sharon e Ehud Olmert; a pesar dos encontros-cumio celebrados en Camp David (entre Ehud Barak e Yasser Arafat con presenza do Presidente de Estados Unidos de entón, Bill Clinton) e a pesar do Cumio de Annápolis (con presenza de Ehud Olmert e Mahmmud Abbas) aínda estamos ante un pozo cego.
.
De feito, e contrariamente á idea xeneralizada que, o conflito israelí-palestino é o que ocupa o foco da inestabilidade no medio Oriente, ou que -ese conflito- constitúe o motivo de moitos outros nesta parte do mundo, a realidade é diferente. Máis do 90% dos enfrontamentos armados e as guerras no medio Oriente, como as súas vítimas desde a Segunda Guerra Mundial non é resultado do conflito entre Israel e os palestinos e non teñen ningunha relación co Estado de Israel senón que xurdiron a partir dos conflitos inter musulmáns ou nos países árabes entre si.

.

A guerra de Irán-Iraq, a guerra do Golfo, as guerras entre o norte e sur de Iemen, os masacres perpetrados na cidade de Hama en Siria e as guerras en Alxeria e Líbano, son só algúns exemplos tomados dunha lista moito máis longa.
.

A segunda explicación, ao tan longo enfrontamento entre Israel e os palestinos, que obtivo gran popularidade, é o que impón as raíces do problema no que denomina "a ocupación"; é dicir nas localidades establecidas nos territorios de Judea e Samaria e nos propios colonos. Segundo ese pensamento só o establecemento dun estado palestino independente, en Judea e Samaria e Gaza, poderá representar unha garantía á paz na rexión. Abonda con citar algunhas evidencias coñecidas por todos a fin de por en cuestion esa concepción errónea: primeiro, Judea e Samaria estiveron baixo control árabe durante dezanove anos (1948 até 1967). Nese período de tempo ninguén traballou a favor do establecemento dun estado palestino. Os acordos de paz -con Exipto e Xordania- concretáronse a pesar de Judea e Samaria. E. tamén o contrario é correcto: Desaloxamos vinteunha prósperas localidades desde Gush Katif e desconectamos a máis de 10.000 colonos dos seus fogares e das súas localidades en Gaza e todo o que obtivemos foi o fortalecemento do goberno de Hamas e os lanzamentos de miles de mísiles a Sderot e o sur de Israel.
.

Outro argumento sostén que a cuestión palestina impide a creación dun ámbito internacional firme contra Irán. Ese argumento non só é equivocado senón irresponsable. Do mesmo xeito pode afirmarse que, a cuestión palestina, impide a acción contra Corea do Norte, a loita contra os piratas en Somalia, unha acción para a solución á crise humanitaria en Sudán ou un exitoso enfrontamento co desafío de Afganistán. Do mesmo xeito que a Revolución de Khomenei non tivo ningunha vinculación coa cuestión palestina, a decisión iraniana de desenvolver armas atómicas non tivo ningunha relación co conflito palestino. En realidade, a relación de Irán co conflito israelí-palestino é todo o contrario. Irán pode sobrevivir sen Hamas, a Jihad Islámica ou Hezbollah pero, as organizacións terroristas, non poden subsistir sen Irán.
.

Con esa axuda Irán pode frustrar, en calquera momento, todo acordo entre Israel e os palestinos ou entre Israel e Líbano. Por iso, no marco dun acordo estable cos palestinos que se ocupe das verdadeiras raíces do conflito e sexa sustentable no tempo, debe entenderse que, en principio, debe resolverse o problema iraniano. Hai que ocuparse das raíces do problema e non dos seus sinais. Por suposto que hai outros temas que obrigan a unha solución e a solución do problema iraniano non é unha condición suficiente para terminar co conflito entre Israel e os palestinos. Pero, o meollo do problema iraniano é unha das condicións necesarias para a solución do conflito entre Israel e os palestinos.

.

No intento por responder, ao conflito entre Israel e os palestinos, debemos enfrontarnos a problemas de dous tipos: emotivos e prácticos. Por tanto a solución debe levar a cabo en dúas etapas. Os problemas emotivos son, en primeiro lugar, a ausencia absoluta de confianza entre as partes e temas como Xerusalén, o recoñecemento de Israel como estado nacional do pobo xudeu e o problema dos refuxiados. Nesas condicións, poderemos concentrarnos nun acordo intermedio a longo prazo, por un período de, só, algunhas décadas.

.

Debe xurdir unha nova xeración que poidan crear confianza mutua e non influenciada por provocacións ou mensaxes extremistas. A fin de chegar a un acordo estable, debemos comprender que, o primeiro obstáculo práctico, para o alcance dun acordo é a fricción entre os dous pobos. Como en calquera outra parte do mundo, cando existen dous pobos, dúas relixións e dúas linguas, que elevan demandas contrarias sobre a mesma porción de terra, xorden choques e enfrontamentos. É posible nomear exemplos de conflitos étnicos ao longo do mundo que proban ese argumento: nos Balcáns, o Cáucaso, África, o Afastado Oriente ou Medio Oriente. Cando se logra crear unha situación de separación eficaz entre dúas poboacións, os enfrontamentos evitáronse, resolveron ou desenvolveron en medida significativa. Abonda con mencionar os exemplos da ex Iugoslavia, a partición de Checoslovaquia ou a independencia de Timor Oriental.
.
Por iso, o principio reitor para alcanzar un acordo estable non é territorios a cambio de paz, senón intercambio de territorios poboados. Espero que as miñas palabras sexan entendidas con claridade: non me refiro a traspasos de poboación senón correr os límites, deixando ao descuberto, do mellor xeito, a realidade demográfica.
.

Damas e cabaleiros,
.

Os temas presentados non representan unha visión fantasiosa e xeran menos divisións do que moitos pensan. De feito, esa idea segundo a cal a inadecuación entre as liñas fronteirizas e as rexións poboadas constitúe unha receita certeira de conflitos é, desde sempre, unha trivialidade coñecida por todos no mundo académico. Expertos líderes e respectables institutos de investigación naturalizaron o termo Right Sizing the State, determinación aplicada dos límites do país, a fin de expresar a idea que debe xerarse un equilibrio xusto entre estado e pobo co obxectivo de garantir a paz. Non se trata dunha política suxeita a diferenzas senón dunha verdade empírica.
.

Con todo, máis aló da verdade empírica, está a verdade histórica: transcorreron case 4000 anos de presenza do pobo xudeu na Terra de Israel e do desenvolvemento dos seus tesouros morais, espirituais e nacionais que achegaron ao florecemento de Occidente.
.

2000 anos de Diáspora, períodos de conquista e goberno estranxeiro dos bizantinos, árabes, otománs e outros, non lograron, e non lograrán nunca, desconectar a poderosa vinculación, inalterable, entre o pobo xudeu e a súa terra.

.

A pregunta sobre a Terra de Israel non se relaciona só co sitio onde nos atopamos. A Terra de Israel vincúlase á nosa esencia. Para finalizar as miñas palabras, desexo lembrar a todos os presentes na sala, que a cita que decora a entrada de Nacións Unidas fora deste edificio, foi dita en Xerusalén hai 3000 anos, polo noso Profeta Isaías. "Das espadas forxarán arados; das lanzas, podaderas".
.
Inspirados na profunda sabedoría escondida nesas palabras, oremos porque o camiño, que conduce á paz verdadeira, segundo a visión do Profeta Isaías, oriente aos dous pobos, cara ao establecemento de dous estados nacionais que vivan un xunto ao outro, en paz e seguridade.
.
Moitas grazas.
.

Fonte: Ministerio de Relacións Exteriores de Israel (29-9-10)
.
***
.
Avigdor Liberman en Naciones Unidas
Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores
Ante la Asamblea General de Naciones Unidas
Ministro Avigdor Lieberman.
28 de septiembre, 2010

Sr. Presidente de la Asamblea,
Estimados colegas,
Damas y caballeros:

Ayer, al arribar a Nueva York, se comunicó conmigo uno de los jefes de las organizaciones judías y me preguntó ¿cómo enfrento la presión que se ejerce hacia Israel? Por supuesto que eso es muy difícil, me dijo. Recordé un viejo chiste sobre cinco judíos que cambiaron nuestro modo de ver el mundo:
Moshe Raveinu, la ley es todo.
Yehoshua, el amor es todo.
Marx, el dinero, respondería sobre todo.
Freud, todo es sexo y
Einstein, todo es relativo.

Entonces respondí, a mi interlocutor, que todo es relativo. Por un lado, eso es, en verdad, muy difícil. Por otro, es más fácil que en el pasado ya que, ahora, contamos con una coalición y gobierno estable y el apoyo por parte de la mayoría de los ciudadanos de Israel.

Estamos dispuestos a una solución lógica y a cooperar con la comunidad internacional. Pero no estamos dispuestos a renunciar a la seguridad o a los intereses vitales del Estado de Israel.

Desde mis palabras iniciales, pretendo destacar que, en contradicción con la imagen que, en muchas ocasiones, muestran los medios internacionales, el espectro político en Israel no se divide entre los que quieren los que se oponen a la paz. Todos queremos la paz y la diferencia se centra en la pregunta sobre cómo actuar tras el objetivo de alcanzar la paz; sobre cómo llegar a la situación de seguridad y estabilidad en nuestra región. Por tanto la pregunta que se nos presenta es: ¿Por qué, durante los diecisiete años que transcurrieron desde que firmamos los Acuerdos de Oslo, no llegamos a un acuerdo integral que diera por finalizado el conflicto y la concesión, mutua, sobre futuras nuevas demandas? A pesar de los esfuerzos, por parte de excelentes personas y, a pesar de las mejores intenciones de personalidades como Itzhak Rabin, Shimon Peres, Biniamin Netanyhau, Ehud Barak, Ariel Sharon y Ehud Olmert; a pesar de los encuentros- cumbre celebrados en Camp David (entre Ehud Barak y Yasser Arafat con presencia del Presidente de Estados Unidos de entonces, Bill Clinton) y a pesar de la Cumbre de Anápolis (con presencia de Ehud Olmert y Mahmmud Abbas) aún estamos ante un pozo ciego.

De hecho, y en contrario a la idea generalizada que, el conflicto israelí-palestino es el que ocupa el foco de la inestabilidad en Medio Oriente, o que - ese conflicto- constituye el motivo de muchos otros en ésta parte del mundo, la realidad es diferente. Más del 90% de los enfrentamientos armados y las guerras en Medio Oriente, como sus víctimas desde la Segunda Guerra Mundial no es resultado del conflicto entre Israel y los palestinos y no tienen ninguna relación con el Estado de Israel sino que surgieron a partir de los conflictos entre musulmanes o en los países árabes entre sí. La guerra de Irán-Irak, la guerra del Golfo, las guerras entre el norte y sur de Yemen, las masacres perpetradas en la ciudad de Hama en Siria y las guerras en Argelia y Líbano, son solo algunos ejemplos tomados de una lista mucho más larga.

La segunda explicación, al tan largo enfrentamiento entre Israel y los palestinos, que obtuvo gran popularidad, es el que impone las raíces del problema en lo que llama “la ocupación”; es decir en las localidades establecidas en los territorios de Judea y Samaria y en los propios colonos. Según ese pensamiento solo el establecimiento de un estado palestino independiente, en Judea y Samaria y Gaza, podrá representar una garantía a la paz en la región. Alcanza con citar algunas evidencias conocidas por todos a fin de cuestionar esa concepción errónea: primero, Judea y Samaria estuvieron bajo control árabe durante diecinueve años (1948 hasta 1967). En ese período de tiempo nadie trabajó a favor del establecimiento de un estado palestino. Los acuerdos de paz - con Egipto y Jordania- se concretaron a pesar de Judea y Samaria. Y. también lo contrario es correcto: Desalojamos veintiún prósperas localidades desde Gush Katif y desconectamos a más de 10.000 colonos de sus hogares y de sus localidades y todo lo que obtuvimos fue el fortalecimiento del gobierno de Hamas y los lanzamientos de miles de misiles a Sderot y el sur de Israel.

Otro argumento sostiene que la cuestión palestina impide la creación de un ámbito internacional firme contra Irán. Ese argumento no solo es equivocado sino irresponsable. Del mismo modo puede afirmarse que, la cuestión palestina, impide la acción contra Corea del Norte, la lucha contra los piratas en Somalia, una acción para la solución a la crisis humanitaria en Sudán o un exitoso enfrentamiento con el desafío de Afganistán. Al igual que la Revolución de Khomenei no tuvo ninguna vinculación con la cuestión palestina, la decisión iraní de desarrollar armas atómicas no tuvo ninguna relación con el conflicto palestino.En nombre de la verdad, la relación de Irán con el conflicto israelí-palestino es todo lo contrario. Irán puede sobrevivir sin Hamas, la Jihad Islámica o Hezbollah pero, las organizaciones terroristas, no pueden subsistir sin Irán. Con esa ayuda Irán puede frustrar, en cualquier momento, todo acuerdo entre Israel y los palestinos o entre Israel y Líbano. Por ello, en el marco de un acuerdo estable con los palestinos que se ocupe de las verdaderas raíces del conflicto y sea sostenible en el tiempo, debe entenderse que, en principio, debe resolverse el problema iraní. Hay que ocuparse de las raíces del problema y no de sus señales.
Por supuesto que hay otros temas que obligan a una solución y la solución del problema iraní no es una condición suficiente para terminar con el conflicto entre Israel y los palestinos. Pero, el meollo del problema iraní es una de las condiciones necesarias para la solución del conflicto entre Israel y los palestinos.

En el intento por responder, al conflicto entre Israel y los palestinos, debemos enfrentarnos a problemas de dos tipos: emotivos y prácticos. Por tanto la solución debe llevarse a cabo en dos etapas. Los problemas emotivos son, en primer lugar, la ausencia absoluta de confianza entre las partes y temas como Jerusalén, el reconocimiento de Israel como estado nacional del pueblo judío y el problema de los refugiados. En esas condiciones, podremos concentrarnos en un acuerdo intermedio a largo plazo, por un período de, solo, algunas décadas. Debe surgir una nueva generación que puedan crear confianza mutua y no influenciada por provocaciones o mensajes extremistas.

A fin de llegar a un acuerdo estable, debemos comprender que, el primer obstáculo práctico, para el alcance de un acuerdo es la fricción entre los dos pueblos. Como en cualquier otra parte del mundo, cuando existen dos pueblos, dos religiones y dos lenguas, que elevan demandas contrarias sobre la misma porción de tierra, surgen roces y enfrentamientos. Es posible nombrar ejemplos de conflictos étnicos a lo largo del mundo que prueban ese argumento: en los Balcanes, el Cáucaso, África, el Lejano Oriente o Medio Oriente. Cuando se logra crear una situación de separación eficaz entre dos poblaciones, los enfrentamientos se evitaron, resolvieron o desarrollaron en medida significativa. Alcanza con mencionar los ejemplos de la República de la ex Yugoslavia, la partición de Checoslovaquia o la independencia de Timor Oriental. Por ello, el principio rector para alcanzar un acuerdo estable no es territorios a cambio de paz, sino intercambio de territorios poblados. Espero que mis palabras sean entendidas con claridad: no me refiero a traspasos de población sino correr los límites, dejando al descubierto, del mejor modo, la realidad demográfica.

Damas y caballeros,

Los temas presentados no representan una visión fantasiosa y generan menos divisiones de lo que muchos piensan. De hecho, esa idea según la cual la inadecuación entre las líneas fronterizas y las regiones pobladas constituye una receta certera de conflictos es, desde siempre, una trivialidad conocida por todos en el mundo académico. Expertos líderes y respetables institutos de investigación naturalizaron el término “Right Sizing the State”, determinación aplicada de los límites del país, a fin de expresar la idea que debe generarse un equilibrio justo entre estado y pueblo con el objetivo de garantizar la paz. No se trata de una política sujeta a diferencias sino de una verdad empírica. Sin embargo, más allá de la verdad empírica, está la verdad histórica: transcurrieron casi 4000 años de presencia del pueblo judío en la Tierra de Israel y del desarrollo de sus tesoros morales y espirituales que aportaron al florecimiento de Occidente. 2000 años de Diáspora, períodos de conquista y gobierno extranjero de los bizantinos, árabes, otomanos y otros, no lograron, y no lograrán nunca, desconectar la poderosa vinculación, inalterable, entre el pueblo judío y su tierra.
La pregunta sobre la Tierra de Israel no se relaciona solo con el sitio donde nos hallamos. La Tierra de Israel se vincula a nuestra esencia.

Para finalizar mis palabras, deseo recordar a todos los presentes en la sala, que la cita que decora la Explanada de Naciones Unidas fuera de éste edificio, fue dicha en Jerusalén hace 3000 años, por nuestro Profeta Isaías. De las espadas forjarán arados; de las lanzas, podaderas".

Inspirados en la profunda sabiduría escondida en esas palabras, oremos porque el camino, que conduce a la paz verdadera, según la visión del Profeta Isaías, oriente a los dos pueblos, hacia el establecimiento de dos estados nacionales que vivan uno junto al otro, en paz y seguridad.

Muchas gracias.