04/04/10

Terxiversación xornalística en CNN+
Se hai algo que caracteriza á maior parte do xornalismo español é a manipulación e terxiversación do conflito árabe-palestino-israelí. Un último exemplo é como se informou en CNN+ sobre o enfrontamento entre o exército israelí e Hamás do pasado 26 de marzo de 2010. O titular da noticia é: "Incursión israelí en Gaza". Con iso loxicamente preténdese salientar que a agresión comezou desde o bando israelí. O comentario do titular di ..."tras la emboscada de Hamás en la que morian dos soldados israelís"... é dicir, a agresión empezouna Hamás, terminando o comentario do titular ..."en los choques perdieron la vida dos milicianos palestinos". Na presentación destácase a emboscada. Con todo pasemos agora a analizar a noticia que a presentadora Esther Cervera desenvolve da seguinte maneira: ..."fuentes palestinas confirmaron la entrada de blindados y bulldozers (sic) que dispararon a objectivos próximos a Jan Yunis, donde ayer por certo morían dos soldados israelís y dos milicianos palestinos. Los incidentes comenzaron ayer cuando convois israelís invadieron 500 m. de la franja en una de sus habituales incursiones en territorio ocupado". Ou sexa que no comentario do titular menciónase unha emboscada que logo no desenvolvemento da noticia transfórmase nunha das clásicas maldades israelís, unha incursión con blindados e buldozers, disparando a Jan Yunis que está a 8 km da fronteira (pero CNN+ di que invadiron de 500 m). O final é de recadro de xornalismo rastreiro: ...habituais incursións, imos como con micebrina unha ao día, ... en territorio ocupado.. isto último é a guinda do pastel, non se decataron ou mellor dito non se queren decatar de que Israel se retirou da franxa de Gaza no ano 2005. Estes presuntos xornalistas de CNN+ están xa directamente ao servizo da axitación e propaganda de Hamás. Por último a presentadora cede o resto da información a Ana Garralda. Esta tampouco queda moi atrás na terxiversación da noticia. Acompaña á imaxe de varios palestinos correndo e a un en particular con este comentario ..."balas silbando... palestino aterrorizado".. pero resulta que ese palestino que sae fuxindo do lugar leva un transmisor manual na súa man esquerda co que se pode presumir que é un miliciano radio-operador, informando da chegada dos israelís, ao resto da grupo. A citada Ana Garralda continúa ..."los enfrentamientos entre los soldados israelís y los milicianos de Hamás en la franja de Gaza comenzaron a primera hora de la tarde, balance dos soldados israelís muertos, otros dos milicianos de Hamás y por lo menos cinco civiles heridos". É dicir comezaron como por encantamento. Cústalles dicir tanto a Ana Garralda como á redacción de CNN+ que quen empezou todo foron os palestinos de Hamás. Isto queda claramente exposto polas dúas partes cando a xornalista continúa informando que ..."el ejército israelí asegura que el brazo armado de Hamás les tendió una emboscada" ..."por su parte Hamás justifica así su ataque al ejército israelí: es una operación heroica como reacción natural a los crímenes de Israel". Para non perder oportunidade de cargar máis as tintas, remata a noticia cun comentario sobre os últimos acontecementos sobre Jerusalem.

A MESMA INFORMACIÓN DADA POR TVE 24 HORAS

É necesario recoñecer que a mesma noticia foi presentada de diferente maneira pola redacción de TVE 24 horas. Foi máis moderada. Concretamente ...."los tanques israelís han abandonado Gaza despueis de la incursión nocturna que provoco la muerte de dos personas "(sic)..."Esa era la respuesta de Israel a la muerte de dos soldados en una emboscada de Hamás".... "ademas Netanyahu de momento se ratificó en los planes de expansión en Jerusalem"... Quen demostra un servilismo xornalístico lamentábel é a xornalista Ana Garralda xa que ao escoitar o seu relato da noticia, esta é diferente para TVE 24 horas que para CNN+. Aquí parece outra xornalista. Non é que o modere, máis ben é diferente a forma. O fondo é semellante. O seu comentario empeza con ..."testigos presenciales relatan que los enfrentamientos se produciron cuando fuerzas israelies situadas en la frontera abrieron fuego contra un grupo de milicianos que se acercaron a la frontera de la franja de Gaza". É dicir uns milicianos achéganse á fronteira e os israelís dispáranlles. Logo incorpora a versión israelí ..."el ejército solo actuo tras la explosión de una bomba en la frontera que acabo con la vida de dos soldados"... Continúa coa versión das brigadas de Hamás, de forma insulsa, para rematar a noticia ..."Israel y los grupos armados palestinos que operan en Gaza, violan de manera sistemática en los últimos meses el precario alto el fuego que puso fin a la ofensiva militar israelí que en el pasado año acabó con la vida de 1.400 palestinos en su mayoría civiles y de 13 israelís".

BALANCE DA INFORMACIÓN

É inegable a terxiversación xornalística de CNN+ tal e como remarcamos ao comezo deste post, concretamente da súa redacción. Non así a redacción de TVE 24 horas. En canto á xornalista Ana Garralda é inegable a súa absoluta falta de profesionalidade xornalística. Desde a súa visión persoal evidentemente até como se acomoda e envía dúas formas de comentar a noticia segundo "o amo que lle dá para comer".

****************************

TERGIVERSACIÓN PERIODÍSTICA DE CNN+

Si hay algo que caracteriza a la mayor parte del periodismo español es la tergiversación del conflicto árabe-palestino-israelí. El último ejemplo es cómo se informó en CNN+ el enfrentamiento entre el ejército israelí y Hamás del 26 de marzo de 2010.

El titular de la noticia es Incursión israelí en Gaza. Con ello se quiere destacar que la agresión empezó desde el bando israelí. El comentario del titular ..."tras la emboscada de Hamás en la que morían dos soldados israelíes"...es decir, ¡la agresión la empezó Hamás¡, terminando el comentario del titular ..."en los choques han perdido la vida dos milicianos palestinos".
En la presentación se destaca la emboscada. Sin embargo pasemos ahora a analizar la noticia que la presentadora Esther Cervera la desarrolla de la siguiente manera: ..."fuentes palestinas han confirmado la entrada de blindados y bulldozers (sic) que han disparado a objetivos cercanos a Jan Yunis, donde ayer por cierto morían dos soldados israelíes y dos milicianos palestinos. Los incidentes comenzaron ayer cuando convoyes israelíes invadieron 500 m. de la franja en una de sus habituales incursiones en territorio ocupado".

O sea que en el comentario del titular se menciona una emboscada que luego en el desarrollo de la noticia se transforma en una de las clásicas maldades israelíes, una incursión con blindados y buldozers, disparando a Jan Yunis que está a 8 km de la frontera pero que CNN+ dice que invadieron de 500 m.. El final es de recuadro de periodismo rastrero: ...habituales incursiones , vamos como micebrina una al día, ...en territorio ocupado.. esto último es la guinda del pastel, no se han enterado o mejor dicho no se quieren enterar que Israel se retiró de la franja de Gaza en 2005. Esta gente de CNN+ ya está directamente al servicio de la agitación y propaganda de Hamás.

Por último la presentadora cede el resto de la información a Ana Garralda. Esta tampoco se queda muy atrás en la tergiversación de la noticia. Acompaña a la imagen de varios palestinos corriendo y a uno en particular con este comentario ..."balas silbando... palestino aterrorizado".. pero resulta que ese palestino que sale pitando del sitio lleva un transmisor manual en su mano izquierda con lo que se puede presumir que es un miliciano radio-operador, informando de la llegada de los israelíes, al resto de la cuadrilla. La citada Ana Garralda continúa ..."los enfrentamientos entre los soldados israelís y los milicianos de Hamás en la franja de Gaza comenzaron a primera hora de la tarde, balance dos soldados israelíes muertos, otros dos milicianos de Hamás y al menos cinco civiles heridos". Es decir comenzaron como por arte de magia. Les cuesta decir a la Ana Garralda y a la redacción de CNN+ que quien empezó todo fueron los palestinos de Hamás. Esto queda claramente expuesto por las dos partes cuando la periodista continúa informando que ..."el ejército israelí asegura que el brazo armado de Hamás les tendió una emboscada" ..."por su parte Hamás justifica así su ataque al ejército israelí: es una operación heroica como reacción natural a los crímenes de Israel".

Para no perder oportunidad de cargar más las tintas al conflicto, acaba la noticia con un comentario sobre los últimos acontecimientos sobre Jerusalem.

LA MISMA INFORMACIÓN DADA POR TVE 24 HORAS

Es necesario reconocer que la misma noticia fue presentada de diferente manera por la redacción de TVE 24 horas. Fue más moderada. Concretamente ...."los tanques israelíes han abandonado Gaza después de la incursión nocturna que ha provocado la muerte de dos personas "(sic)..."Esa era la respuesta de Israel a la muerte de dos soldados en una emboscada de Hamás".... "y además Netanyahu de momento se ha ratificado en los planes de expansión en Jerusalem"...

Quien demuestra un servilismo periodístico repugnante es la periodista Ana Garralda ya que al escuchar su relato de la noticia, ésta es diferente para TVE 24 horas que para CNN+. Aquí parece otra periodista. No es que lo modere, más bien es diferente la forma. El fondo es semejante. Su comentario empieza con ..."testigos presenciales relatan que los enfrentamientos se produjeron cuando fuerzas israelies situadas en la frontera abrieron fuego contra un grupo de milicianos que se acercaron a la frontera de la franja Gaza". Es decir unos milicianos se acercan a la frontera y los israelíes les disparan. Luego incorpora la versión israelí ..."el ejército sólo ha actuado tras la explosión de una bomba en la frontera que ha acabado con la vida de dos soldados"...Continúa con la versión de las brigadas de Hamás, de forma insulsa, para rematar la noticia ..."Israel y los grupos armados palestinos que operan en Gaza, violan de manera sistemática en los últimos meses el precario alto el fuego que puso fin a la ofensiva militar israelí que en el pasado año cegó la vida de 1.400 palestinos en su mayoría civiles y 13 israelíes".

BALANCE DE LA INFORMACIÓN

Es inegable la tergiversación periodística de CNN+ remarcado al comienzo de este artículo, concretamente de su redacción. No así la redacción de TVE 24 horas. En cuanto a la periodista Ana Garralda es inegable su absoluta falta de profesionalidad periodística. Desde su visión personal evidentemente hasta como se acomoda y envía dos formas de comentar la noticia según " el amo que le da de comer".