30/12/08

Comunicado da Embaixada de Israel


COMUNICADO DA EMBAIXADA DE ISRAEL


Nos medios de comunicación apareceron duras imaxes de vítimas inocentes en Gaza entre eles, mulleres e nenas.

Israel lamenta profundamente calquera perda de vidas humanas inocentes e veo como unha traxedia.

As imaxes que provocan fortes emocións non deben facernos esquecer a voz da razón: a responsabilidade polas consecuencias da actual operación recae unicamente sobre o movemento islamita Hamás por atacar a poboación civil israelí e por escudarse entre a poboación civil de Gaza; ambas as accións consideradas crimes de guerra polo Dereito Internacional.

A poboación civil palestina non é o obxectivo desta operación. O Exército de Defensa de Israel está a operar con precaución, tratando de minimizar o dano aos civís chegando mesmo a advertir telefonicamente casa por casa antes de calquera acción.

Así mesmo, rexeitamos o uso cínico de imaxes dolorosas como instrumento de propaganda para desviar a atención do verdadeiro obxectivo da operación que é o movemento terrorista Hamás que leva 8 anos atacando sen descanso á poboación civil do sur de Israel.

Para máis información: Edwin Yabo (portavoz da Embaixada de Israel): 629 337815

Departamento de Prensa

Madrid, 30 de decembro de 2008

Velázquez 150

28002 Madrid

Tel. 91 782 95 00

http://www.embajada-israel.es/ - embajada@embajada-israel.es

***********

COMUNICADO DE LA EMBAJADA DE ISRAEL

En los medios de comunicación han aparecido duras imágenes de víctimas inocentes en Gaza entre ellos, mujeres y niñas.

Israel lamenta profundamente cualquier pérdida de vidas humanas inocentes y lo ve como una tragedia.

Las imágenes que provocan fuertes emociones no deben hacernos olvidar la voz de la razón: la responsabilidad por las consecuencias de la actual operación recae únicamente sobre el movimiento islamista Hamás por atacar a población civil israelí y por escudarse entre la población civil de Gaza; ambas acciones consideradas crímenes de guerra por el Derecho Internacional.

La población civil palestina no es el objetivo de esta operación. El Ejército de Defensa de Israel está operando con precaución, tratando de minimizar el daño a los civiles llegando incluso a advertir telefónicamente casa por casa antes de cualquier acción.

Asimismo, rechazamos el uso cínico de imágenes dolorosas como instrumento de propaganda para desviar la atención del verdadero objetivo de la operación que es el movimiento terrorista Hamás que lleva 8 años atacando sin descanso a la población civil del sur de Israel.

Para más información: Edwin Yabo (portavoz de la Embajada de Israel ): 629 337 815
Departamento de Prensa

Madrid, 30 de diciembre de 2008
Velázquez 150 - 28002 Madrid – Tel. 91 782 95 00
www.embajada-israel.esembajada@embajada-israel.es